2 % z Vašej dane - kvalitnejšie vzdelávanie


Vážení  rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

·         skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

·         skvalitnenie vybavenia školy

Ďakujeme!

Na stiahnutie:
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% dane

 

Zmena poplatku ŠKD

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 01.01.2017 v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Plevník-Drienové č.3/2016 „ o určení výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskom klube detí pri ZŠ Dominika Tatarku“  sa mení výška príspevku nasledovne :

a)    celodenný pobyt žiaka v ŠKD (11.00 hod - 16.00 hod.): 5,00 €/mesiac

b)    čiastočný pobyt žiaka v ŠKD  (11.00 hod - 13.30 hod.): 3,00 €/mesiac

Príspevok sa uhrádza vychovávateľke ŠKD.

 

2 % z dane - poďakovanie


Vážení rodičia a priatelia školy.

 

Ďakujeme Vám, že  darovaním  2% z dane ste pomohli našej základnej škole skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. V roku 2016  sme získali  664,56 .

 

2 % zo svojich daní z príjmov ste darovali  neziskovej organizácii - nášmu Rodičovskému  združeniu pri Základnej škole Dominika Tatarku v Plevníku-Drienovom. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech  detí.

 

Finančné prostriedky budú použité na:

·          skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

·          skvalitnenie vybavenia školy,

·          podporu talentovaných žiakov, ich zapojenie do súťaží a olympiád,

·          mimoškolskú činnosť základnej školy. 

 

Plevník-Drienové  10.2.2017                                Kolektív zamestnancov a žiakov základnej školy

 

Veľký školský karneval

 

Dňa 2. februára 2017 sa v kultúrnom dome v Plevníku-Drienovom uskutočnil tradičný školský karneval. Žiaci na ňom prezentovali svoje tvorivé masky a nedali sa zahanbiť ani ôsmaci a deviataci, ktorí sa predstavili skupinovými maskami. Karneval bol sprevádzaný veselou hudbou DJ Džoxyho, zábavno-súťažným programom a nechýbalo ani množstvo krásnych cien. Najkrajšie masky v kategórii jednotlivcov aj skupín boli ocenené špeciálnymi cenami.

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy za krásne ceny a za pomoc pri organizácii školského karnevalu.

 Fotogaléria z karnevalu. 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2015/2016

Správa je vypracovaná podľa :

1.       § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2.       Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení zo 16.12.2005

3.       Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

4.       Koncepcie riadenia a rozvoja školy na roky 2014-2019

5.       Plánu práce základnej školy na školský rok 2014/2015

6.       Vyhodnotenia plnenia plánov práce metodického združenia a jednotlivých predmetových komisií, ŠKD, koordinátorov výchov a výchovnej poradkyne

7.       Vyhodnotenia plnenia plánu kontinuálneho vzdelávania PZ

8.       Informácií o činnosti rady školy

9.       Informácií o hospodárení školy

10.   Ďalších podkladov: vyhodnotenie projektov, súťaží a podujatí

Ďalšie informácie...

 

Ponuka záujmových krúžkov v školskom roku 2016-2017

 P.č.

  Názov krúžku  Vedúci krúžku

Termín krúžku

 1

 Gitarový  p. Monika Kremeňová 

 2

 Krúžok elektroniky a robotiky

 p. Michal Kľačanský

Štvrtok 17:00-18:30

 3

 Malý Dúbravček p. Jana Muráňová 

 4

 Šachový krúžok Mgr. Marianna Sluková 

 5

 Divadelný krúžok Mgr. Ľubica Kamasová 

 6

 Šikovníček Mgr. Iveta Pizúrová 

 7

 Čitateľský krúžok - školská knižnica Mgr. Zuzana Kováčiková 

 8

 Novinársky  Mgr. Želmíra Cingelová 

 9

 Prírodovedný Mgr. Dominika Lukáčová 

 10

 Anglická konverzácia Mgr. Júlia Sláviková 

 11

 Strelecký krúžok Mgr. Miroslav Mytník Piatok 13:40-15:40
 

Organizácia školského roka 2016-2017

Organizácia školského roka 2016-2017

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok).

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017(streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).

 Termíny školských              
 prázdnin v šk. roku
 2016/2017

Posledný deň         
vyučovania pred
začiatkom prázdnin         
Termín prázdnin                                    Začiatok vyučovania po prázdninách
 jesenné 27. október 2016 /štvrtok/ 28. október - 31. október 2016 2. november 2016 /streda/
 vianočné 22. december 2016 /štvrtok/ 23.december 2016 - 5. január 2017 9. január 2017 /pondelok/
 polročné 2. február 2017 /štvrtok/ 3. február 2017 /piatok/ 6. február 2017 /pondelok/
 jarné
 (Trenčiansky kraj)
 24. február 2017 /piatok/ 27. február - 3. marec 2017  6. marec 2017 /pondelok/ 
 veľkonočné 12. apríl 2017 /streda/ 13. apríl 2017 - 18. apríl 2017 19. apríl 2017 /streda/ 
 letné 30. jún 2017 /štvrtok/ 3. júl - 31. august 2017  4. september 2017 /pondelok/ 

 

Testovania a merania:


Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2016 alebo T5-2016) sa uskutoční 23. novembra 2016 na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika.

Ďalšie informácie na www.nucem.sk.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017 (štvrtok)
2. Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.
3. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovanie zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.
4. Na vybraných základných školách bude v období február a máj 2017 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9. Informácie o Testovaní 9-2017 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

Grant od Nadácie Pontis

Základná škola Dominika Tatarku získala grant  600 € od Nadácie Pontis Nadačný fond Západoslovenskej energetiky. Garantom grantu bola Zuzka Bednárová. Názov projektu, ktorý napísala v spolupráci s vedením školy bol: Interaktívna škola.

Finančné prostriedky boli účelovo viazané a škola ich využila na zakúpenie moderných učebných pomôcok -  dvoch vizualizérov.

Prečo práve vizualizéry?

Ide o zariadenie podobné spätným projektorom.  Vizualizéry dokážu snímať a premietať nielen priesvitné fólie, ale aj akékoľvek tlačivá či priestorové predmety. V spojení s počítačom, môžeme povedať, že sa jedná o 3D scanner.. Jednak je schopný zobraziť priehľadné fólie a zároveň ale zobrazuje aj nepriehľadné tlačivá, knihy či fotografie. Navyše, dokáže snímať aj priestorové predmety.

Vizualizér sa najčastejšie používa v spojení s dataprojektorom, pretože až s jeho pomocou dokáže vytvoriť kvalitný obraz požadovanej veľkosti.

V súčasnej dobe sa preto vizualizéry používajú  v školstve k digitalizácii akýchkoľvek predlôh, od priesvitiek, cez diarámčeky až po nerasty či iné problematicky prenosné učebné pomôcky. Takto digitalizované predmety sú potom vo formáte JPEG uložené napr. na školskom serveri, odkiaľ si ich môžu učitelia pod heslom zdieľať, dopĺňať do svojich prezentácií a výučbových programov, čo vedie k vysokému skvalitneniu výučby.

Touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať garantovi projektu Zuzke Bednárovej a Nadácii Pontis za to, že sme mohli  vyučovanie pomocou projektu Interaktívna trieda zmodernizovať a prispieť k skvalitneniu vyučovacieho procesu na našej základnej škole.

Fotogaléria 

 

 

Vyhodnotenie 14. ročníka súťaže "O cenu Dominika Tatarku"

Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže sa konalo 27.mája 2016 za účasti odbornej poroty
                           v 1.kategórii :   PaedDr. Eva Žibrunová – predseda,

                                                   redaktorka TV Markíza Katarína Tekeľová,

                                                   Mgr. Želmíra Cingelová,

                           v 2.kategórii :  spisovateľ Rudolf  Dobiáš,

                                                   spisovateľka Viera Procházková,

                                                   Mgr. Anna Jančová,

starostu obce, pozvaných hostí a súťažiacich.

 

Umiestnenie  bolo nasledovné:

 

Ďalšie informácie...

 

Škola otvorená žiakom, rodičom, verejnosti, aj novým trendom

 

Ďalšie informácie...